Ochrona Danych Osobowych

drzewko

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Żłobek Miejski reprezentowany przez Dyrektora Żłobka z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, 41-106 przy ul. A. Zgrzebnioka 36, Tel. 32 228 37 68; E-mail: kontakt@zlobeksiemianowice.com

Inspektorem ochrony danych w Żłobku Miejskim jest Pan Tomasz Piesiur, kontakt mailowy: abi@medialearning.pl.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO 
W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
obowiązująca  od 1 stycznia 2019 roku

  CEL POLITYKI
Mając na uwadze ochronę prywatności:
⦁    użytkowników usług świadczonych w domenie: https://www.zlobeksiemianowice.com
⦁    osób kontaktujących się drogą elektroniczną,
⦁    rodziców/opiekunków wnioskujących o przyjęcie dzieci do Żłobka oraz ich dzieci, 
⦁    rodziców/opiekunków dzieci uczęszczających do Żłobka oraz ich dzieci, 
⦁    osób upoważnionych do odbioru dzieci ze Żłobka, 
⦁    kandydatów do pracy w Żłobku, 
⦁    kontrahentów,
łącznie zwanymi OSOBAMI, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE przygotowano niniejszą politykę prywatności, która jest stosowana przez ŻŁOBEK MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, ul. Zgrzebnioka 36, 41-106 Siemianowice Śląskie, NIP 634-171-11-92.
Niniejsza polityka stanowi również formę klauzuli informacyjnej dla osób, których dane są przetwarzane i zawiera informacje wymagane w artykule 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


   ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych podawanych w trakcie:
⦁    korzystania z usług serwisu, 
⦁    kontaktu ze Żłobkiem,
⦁    procesu rekrutacyjnego do Żłobka,
⦁    korzystania z usług opieki Żłobka,
⦁    złożenia upoważnienia do odbioru dziecka,
⦁    trwającego procesu rekrutacyjnego,
⦁    nawiązywania współpracy,
 jest ŻŁOBEK MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, ul. Zgrzebnioka 36, 41-106 Siemianowice Śląskie, NIP 634-171-11-92, zwany dalej administratorem danych. Kontakt z administratorem jest możliwy również drogą elektroniczną pod adresem: kontakt@zlobeksiemianowice.com

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W celu uzyskania większej ilości informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: abi@medialearning.pl.


  PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. 
⦁    Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku (dalej zwanym Rozporządzeniem)
⦁    Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 roku,
⦁    Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
⦁    Ustawą Kodeks pracy,
⦁    Ustawa Kodeks cywilny.


  DEFINICJE
Serwis – wszystkie usługi świadczone w domenie https://www.zlobeksiemianowice.com, w szczególności formularz kontaktowy
Użytkownik Serwisu – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w serwisie, tj. przegląda strony serwisu czy kontaktuje się z właścicielem serwisu poprzez formularz kontaktowy.
Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, np. zbieranie, modyfikowanie, archiwizowanie czy usuwanie danych.


  GRUPY ADRESATÓW
Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich osób:
⦁    korzystających z serwisu i usług świadczonych w domenie https://www.zlobeksiemianowice.com, w szczególności osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego,
⦁    kontaktujących się drogą elektroniczną,
⦁    składających wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka,
⦁    korzystających z usług Żłobka – dzieci przyjęte do Żłobka i ich rodzice/opiekunowie,
⦁    upoważnionych do odbioru dziecka ze Żłobka,
⦁    kandydujących do pracy w Żłobku,
⦁    współpracujących ze Żłobkiem – zleceniobiorcy, kontrahenci,
stanowiących oddzielne Grupy adresatów, których dane dotyczą.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące celu przetwarzania danych, podstawy prawnej do przetwarzania danych, okresu ich przechowywania oraz rodzaju przetwarzanych danych w podziale na ww. Grupy adresatów.

Mając na względzie ZASADĘ MINIMALIZACJI DANYCH ograniczono zakres przetwarzanych danych osobowych do niezbędnego minimum. Natomiast uwzględniając ZASADĘ OGRANICZONEGO PRZECHOWYWANIA ustalono okresy w których przetwarzanie danych jest konieczne.

 GRUPA 1 – Osoby korzystające z serwisu i usług świadczonych w domenie, w szczególności osób kontaktujących się za pośrednictwem formularza kontaktowego.
RODZAJ DANYCH: formularz kontaktu wymaga podania tylko imienia i adresu e-mail, który może stanowić daną osobową. Imię pytającego służy nam do personalizacji odpowiedzi a adres e-mail, udzieleniu odpowiedzi zwrotnej. 
Podanie dodatkowych danych poprzez ww. formularz nie jest możliwe. 
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi. 
CEL PRZETWARZANIA: dane osobowe przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego w serwisie.
PODSTAWA PRAWNA: dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, co oznacza, że administrator może je przetwarzać, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym jest umożliwienie osobom zainteresowanym szybkiego kontaktu oraz dbanie o satysfakcję adresatów pytania.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH to czas niezbędny do udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień.


 GRUPA 2 – osoby kontaktujące się z administratorem drogą elektroniczną
RODZAJ DANYCH: kontaktując się drogą elektroniczną udostępniasz swoje dane kontaktowe, najczęściej są to: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu czy dane firmy.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi. 
CEL PRZETWARZANIA: udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w otrzymanym e-mailu
PODSTAWA PRAWNA: podstawę prawną stanowi art. 6 ust 1 lit. f), czyli tzw. uzasadniony interes jaki ma administrator w tym aby udzielać pełnych informacji dbając jednocześnie o Twoją satysfakcję. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH to czas niezbędny do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi.

 GRUPA 3 – osoby składające wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka
RODZAJ DANYCH: zapisując dziecko do Żłobka zostaniesz poproszony o uzupełnienie Karty zgłoszenia o dane dziecka, takie jak na przykład: imię i nazwisko, data urodzenia czy miejsce urodzenia oraz dane rodziców/opiekunów, takie jak na przykład: imię i nazwisko matki i ojca czy adres zamieszkania.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest konieczne w procesie rekrutacyjnym do Żłobka
CEL PRZETWARZANIA: ww. dane przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia kandydata do żłobka
PODSTAWA PRAWNA to art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia czyli wypełnienie obowiązku prawnego jaki ciąży na administratorze wynikający z Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: w przypadku przyjęcia dziecka dane gromadzone będą przez okres 3 lat od dnia odejścia dziecka ze Żłobka. W przypadku niezakwalifikowania się dziecka na dany rok, okres przechowywania wynosi  1 rok od zakończenia procesu rekrutacyjnego.


 GRUPA 4 – osoby korzystające z usług Żłobka (dzieci przyjęte do Żłobka i ich rodzice/opiekunowie)
RODZAJ DANYCH: w sytuacji gdy Państwa dziecko zakwalifikuje się do Żłobka konieczne będzie zawarcie umowy i wypisanie karty informacyjnej. W tym celu konieczne będzie podanie szczegółowych danych na temat dziecka oraz danych niezbędnych do zawarcia umowy.
Podanie danych jest wymogiem umownym a ich niepodanie uniemożliwi zawarcie niniejszej umowy pomiędzy Żłobkiem a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
Dane w postaci wizerunku przetwarzana będzie w dwóch postaciach – zdjęć (na podstawie wyrażonej zgody) oraz nagrań z monitoringu, w który wyposażony jest Żłobek.
W przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku Państwa dziecka będzie on umieszczony na stronie internetowej Żłobka.
CEL PRZETWARZANIA: dane przetwarzane będą w celu realizacji zapisów umownych oraz pełnienia opieki nad dziećmi.
Dane osobowe w postaci wizerunku na stronie Żłobka przetwarzane będą w celach informacyjnych i promocyjnych oraz budowania pozytywnego wizerunku Żłobka natomiast wizerunek z monitoringu przetwarzany będzie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników Żłobka.
PODSTAWA PRAWNA:  podstawę prawną stanowią następujące artykuły Rozporządzenia:
⦁    art. 6 pkt 1 lit.b) i c) czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
⦁    art. 9 ust 2 lit g) czyli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym;
⦁    art. 6 pkt 1 lit a) czyli dotyczy publikacji wizerunku dziecka na stronie internetowej Żłobka na podstawie wyrażonej zgody;
⦁    art. 6 pkt 1 lit c) czyli przetwarzanie w zakresie wykorzystania monitoringu wizyjnego wynika z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: dane zostaną usunięte:
⦁    po trzech lata od dnia odejścia dziecka ze Żłobka,
⦁    w dniu cofnięcia zgody na publikację wizerunku Państwa dziecka na stronie internetowej Żłobka,
⦁    w ciągu jednego miesiąca od dnia nagrania w przypadku stosowanego monitoringu wizyjnego.

 GRUPA 5 – osoby upoważnione do odbioru dziecka ze Żłobka
RODZAJ DANYCH: jeżeli zostałeś poproszony przez rodziców dziecka o odbiór go ze Żłobka to poprosimy Cię, na stosownym Upoważnieniu, o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych tj.: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego oraz  stopnia pokrewieństwa.
CEL PRZETWARZANIA: ww. dane przetwarzane są w celu realizacji upoważnienia i weryfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka.
PODSTAWA PRAWNA: podstawę prawną, w tym przypadku, stanowi art. 6 pkt 1 lit. a) Rozporządzenia czyli udzielona zgoda osoby upoważnionej
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: dane przechowywane będą przez okres obowiązywania udzielonego upoważnienia a po jego wygaśnięciu (np. opuszczenie Żłobka przez dziecko) lub cofnięciu upoważnienia przez opiekuna prawnego zostaną usunięte w ciągu miesiąca.


 GRUPA 6 – osoby kandydujące do pracy w Żłobku
RODZAJ DANYCH: osoby ubiegające się pracę w Żłobku proszone są o dostarczenie swojego CV, w związku z czym przetwarzamy dane, które zostały na nim umieszczone. Najczęściej są to imię i nazwisko, dane kontaktowe czy doświadczenie zawodowe.
CEL PRZETWARZANIA: dane te przetwarzamy w celu prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
PODSTAWA PRAWNA: podstawę prawną stanowi art. 6 pkt 1 lit. b) czyli podjęcie działań przed zawarciem umowy a w przypadku np. danych kontaktowych, art. 6 pkt 1 lit. a) czyli udzielona zgoda w formie dobrowolnej wysyłki swojej aplikacji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: dane osób kandydujących do pracy w Żłobku przechowujemy przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, po czym je usuwamy.

 GRUPA 7 – osoby współpracujące ze Żłobkiem – Zleceniobiorcy, Kontrahenci
RODZAJ DANYCH: w celu nawiązania współpracy ze Żłobkiem konieczne jest zawarcie umowy. W tym celu przetwarzamy dane typu nazwa oraz adres firmy czy numer  NIP.
CEL PRZETWARZANIA: dane te przetwarzamy w celu zawarcie umowy, realizacja zapisów umownych czy rozwiązania umowy .
PODSTAWA PRAWNA: art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przez zawarciem umowy oraz zapisy zawartej umowy.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH: Twoje dane przechowywane będą przez okres 6 lat od dnia rozwiązania umowy.


  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia przysługują Państwu następujące prawa:
⦁    prawo dostępu do treści danych w siedzibie administratora, ich sprostowania danych osobowych czy ograniczonego przetwarzania,
⦁    prawo do cofnięcia zgody w każdy momencie, jeżeli była ona podstawą przetwarzania,
⦁    prawo do usunięcia danych, jeżeli będą przesłanki prawne,
⦁    prawo do przenoszenia danych, o ile będzie to technicznie możliwe.
⦁    prawo do sprzeciwu,
wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: kontakt@zlobeksiemianowice.com lub pocztą tradycyjną na adres administratora,
⦁    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  które możesz skierować na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

   BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Mając na względzie ZASADĘ INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych oraz danych Państwa dzieci stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Opracowana została również dokumentacja przetwarzania danych; tj. Polityka Bezpieczeństwa Informacji. Dostęp do danych osobowych ograniczony został  wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.


  ODBIORCY DANYCH
Na podstawie art. 28 Rozporządzenia przetwarzane dane mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania określonych usług, wykonywanych na zlecenie administratora danych, a zwłaszcza usług wsparcia informatycznego czy usług inspektora ochrony danych, jak również firmie świadczącej usługi fotograficzne lub ubezpieczeniowe.
Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych.


  DODATKOWE INFORMACJE
ŻŁOBEK MIEJSKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższych zapisów. Aktualna wersja polityki prywatności będzie zawsze umieszczona w dziale Więcej/Ochrona Danych Osobowych na stronie https://www.zlobeksiemianowice.com, dlatego zalecamy każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.