Opłaty

Żłobek Miejski Siemianowice Śląskie Logo

Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny. Zasady odpłatności za Żłobek reguluje:

Uchwała Nr 542/2022 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Siemianowicach Śląskich oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 

Opłata za Żłobek składa się z:

a) miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w wymiarze do 10 godzin dziennie w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaokrąglonej w górę do pełnego złotego, co sprawia, że wynosi ona 510,00 zł.

 

Wcześniejsze odebranie dziecka ze żłobka nie wypływa na wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku.

b) opłaty za każdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem powyżej 10 godzin dziennie w wysokości o,5% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą godzinę pobytu dziecka w żłobku, co sprawia, że wynosi ona 21,21 zł za każdą godzinę przekroczenia;

 

Odebranie dziecka z placówki powyżej 10 godz. rodzic/opiekun prawny poświadcza podpisem na stosownym dokumencie;

 

c) dziennej maksymalnej opłaty za żywienie dziecka w wysokości 0,3% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, co sprawia, że wynosi 9,50 zł za każdy dzień pobytu;

 

Placówka zapewnia dziecku: śniadanie, obiad (zupa i drugie danie), podwieczorek;

Wcześniejsze odebranie dziecka ze żłobka nie wypływa na wysokość opłaty za wyżywienie za dany dzień;

Za pierwszy dzień nieobecności rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia.

Opłaty wnosi się z góry do 15-go każdego miesiąca na konto Żłobka Miejskiego:

– ING BŚ: 89 1050 1357 1000 0023 1712 9035