Deklaracja dostępności

drzewko

Żłobek Miejski w Siemianowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Miejskiego: www.zlobeksiemianowice.com i BIP Żłobka Miejskiego w Siemianowicach Śląskich- www.zlobeksiemianowice.szkolnybip.pl

 

Dane teleadresowe placówki:

Żłobek Miejski ul. A. Zgrzebnioka 36, 41-106 Siemianowice Śląskie

Tel. 32 2283768, e-mail: kontakt@zlobekmiejski-siemce.pl

 

Data publikacji strony internetowej: rok 2012

Data ostatniej istotnej aktualizacji: styczeń 2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI:
W ramach strony dostępne jest menu wspomagające dostępność cyfrową (prawa górna część strony)

 

Ułatwienia na stronie internetowej

  1. Zmiana rozmiaru czcionki.
  2. Zmiana koloru kontrastu.
  3. Możliwość podświetlenia linków.
  4. Możliwość zastosowania inwersji kolorów i ustawienia obrazów w skali szarości.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 11 marca 2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Dyrektor Żłobka Miejskiego lub st. Referent.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 228 37 68.

Na adres e-mail kontakt@zlobekmiejski-siemce.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

 1. Budynek Żłobka Miejskiego położony jest w południowej części miasta, przy ulicy Zgrzebnioka 36 w Siemianowicach Śląskich, w środku osiedla „Chemik”, oddalony o około 2 km od centrum miasta, przy Rynku Bytkowskim. Budynek jest ogrodzony. Z dwóch stron posesji prowadzą do budynku drogi z kostki brukowej. Główne wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Tutaj na parterze umieszczony jest sekretariat z pomieszczeniem Dyrektora, gdzie można załatwić wszystkie sprawy. Wejście jest jasno oświetlone i służy jako wejście dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie ma tutaj ograniczeń  w postaci schodów.

W obiekcie zaprojektowano także dwa inne wejścia. Jedno znajdujące się blisko wejścia głównego i stanowi wejście dla dzieci najmłodszych, których grupa znajduje się na pierwszym piętrze. Wind osobowych w budynku nie ma. Drugie wejście, wejście boczne umieszczone z drugiej strony budynku dostępne jest dla pracowników i dostawców.

Dla osób niepełnosprawnych jest możliwy dostęp do dwóch grup dziecięcych, znajdujących się na parterze. Pierwsze piętro jest bez dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Przy każdej grupie dziecięcej znajdują się szatnie dla dzieci, gdzie dla udogodnienia rodziców postawiono tzw. przewijaki.

 2. Przed wejściem do budynku i na każdą grupę dziecięcą znajdują się dzwonki, w celu wezwania asysty w przypadku pojawienia się trudności z wejściem do budynku, czy pomocy przy oddaniu dziecka.

 3. Przy bramkach wejściowych i bramie wjazdowej nie ma parkingu.

 4. Do budynku nie może wejść osoba z psem asystującym.

 5. Obecnie na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Innych dostosowań w budynku dla osób niepełnosprawnych nie ma.