Przetwarzanie wizerunku dziecka

drzewko

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:

• ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku Państwa dziecka jest Żłobek Miejski w Siemianowicach Śląskich z siedzibą przy ul. A. Zgrzebnioka 36, 41-106 Siemianowice Śląskie, dalej zwany Administratorem. Kontakt z Administratorem możliwy jest również drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@zlobeksiemianowice.com

• INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: abi@medialearning.pl

• PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia co oznacza, że przetwarzanie danych Państwa dziecka możliwe będzie na podstawie udzielonej zgody

CEL PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia sesji zdjęciowych w okresie od 14 listopada 2019 do 31 sierpnia 2020 roku i dostarczania zdjęć w formie papierowej.


• ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych w formie wizerunku możliwy będzie dla agencji fotograficznej FotKids Joanna Szeląg.

• OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe przechowywane będą przez agencję fotograficzną przez okres dwóch miesięcy po dostarczeniu zdjęć z danej sesji fotograficznej celem umożliwienia zamówienia dodatkowych kopii lub do czasu wycofania zgody.

• PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie,
b) prawo dostępu do danych,
c) prawo do ograniczonego przetwarzania,
d) prawo do przenoszenia danych, jeżeli jest to technicznie możliwe,
e) prawo do usunięcia danych, jeżeli są podstawy prawne,
wyżej wymienione prawa realizowane będą na podstawie oświadczenia wysłanego na adres e-mail: kontakt@zlobeksiemianowice.com lub pocztą tradycyjną na adres Żłobka,
f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, którą można kierować na adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

• DODATKOWE INFORMACJE

Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne jednakże brak zgody wiąże się z brakiem możliwości wykonania zdjęcia Państwa dziecku.